• Algemene voorwaarden

  Artikel 1 – Definities
  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
  overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  Dag: kalenderdag;
  Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten
  en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie
  die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en
  ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
  overeenkomst op afstand;
  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
  consumenten aanbiedt;
  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
  sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
  communicatie op afstand;
  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
  overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
  samengekomen.
  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
  Hippart h.o.d.n Black Art
  Hendrik smeltweg 27 (geen bezoek adres)
  7541 XM te Enschede
  Nederland
  E-mailadres: info@blackart.nl
  KvK-nummer: 80989470
  Btw-identificatienummer: NL003520820B71
  Artikel 3 – Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
  stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
  voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
  voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
  mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
  en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
  langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
  deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
  kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op
  andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
  toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
  beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
  gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor
  het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen
  worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
  Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar
  de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden,
  dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  Artikel 4 – Het aanbod
  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
  nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of
  diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door
  de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
  waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen
  of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn
  tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
  Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte
  kleuren van de producten.
  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  - de prijs inclusief belastingen;
  - de eventuele kosten van verzending;
  - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor
  nodig zijn;
  - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  - de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
  ondernemer de prijs garandeert;
  - de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik
  van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag
  dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  - of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze
  deze voor de consument te raadplegen is;
  - de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in
  het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst
  Herstellen;
  - de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
  Gesloten;
  - de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
  Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  - de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
  - Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.
  Artikel 5 – De overeenkomst
  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
  aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
  voorwaarden.
  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
  ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de
  overeenkomst ontbinden.
  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
  organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
  voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
  daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
  betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
  een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit
  onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd
  een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of
  op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen
  op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  - a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
  klachten terecht kan;
  - b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
  herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
  uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  - c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  - d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
  ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering
  van de overeenkomst;
  - e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een
  duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
  eerste levering. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende
  voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
  Artikel 6 – Herroepingsrecht
  Na de aankoop van producten heeft de consument geen mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig
  te ontbinden . Alle verkochte items worden volgens specificaties en met de afbeelding gekozen door
  de consument speciaal geproduceerd. Dit alles zoals vast gelegd in de uitzondering regels in de wet
  op de webshops en gecommuniceerd op de webshop.
  Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het retourneren
  van de producten voor de rekening van de consument.
  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk,
  doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het
  product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending
  overlegd kan worden.
  Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
  De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals
  omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer
  dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  - a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties en gekozen
  afbeelding door de consument;
  - b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  - c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  - d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  - e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
  ondernemer geen invloed heeft;
  - f. voor losse kranten en tijdschriften;
  - g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
  Verzegeling heeft verbroken.
  - h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  - a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een
  bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  - b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen
  voordat de bedenktijd is verstreken;
  - c. betreffende weddenschappen en loterijen.
  Artikel 9 – De prijs
  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
  producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
  btw-tarieven.
  In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
  gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op
  heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
  eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  - a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  - b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
  waarop de prijsverhoging ingaat.
  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en
  zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet
  verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
  Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de
  in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid
  en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
  en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat
  het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke
  rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer
  kan doen gelden.
  Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 5 dagen na levering aan de
  ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de
  originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
  Indien een product beschadigd is betekend dit niet dat er automatisch een nieuw paneel opgestuurd
  gaat worden maar de ondernemer kan er voor kiezen om het paneel retour te laten komen en te
  repareren. De ondernemer beslist hier over aan de hand van de foto’s van de schade.
  De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De
  ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de
  producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten
  aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
  De garantie geldt niet indien:
  - De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden
  heeft laten repareren en/of bewerken;
  - De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
  onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer
  en/of op de verpakking behandeld zijn;
  - De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid
  heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste
  materialen.
  Artikel 11 – Levering en uitvoering
  De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en
  bij de uitvoering van bestellingen van producten.
  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal
  het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
  uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging
  vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
  uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft
  bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
  In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument
  betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  De geleverde producten zijn niet maatvast, de maten zoals vermeld op de website zijn de maten bij
  benadering en afgerond.
  Het verschil in de uiteindelijke maten mag nooit meer zijn dan 3% groter of kleiner zijn dan de
  vermelde maat op de webshop.
  Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen
  om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
  begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende
  artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
  retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
  moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend
  gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  Opzegging
  De consument kan de overeenkomst als die is gedaan en bevestigd niet meer eenzijdig opzeggen
  i.v.m. het feit dat de bestelling speciaal voor de consument en volgens haar specificaties
  geproduceerd worden.
  Verlenging
  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
  producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
  vernieuwd voor een bepaalde duur.
  In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
  strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend
  worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze
  verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van
  ten hoogste één maand.
  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
  producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
  consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een
  opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
  minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
  Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuwsen weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend
  voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
  Duur
  Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
  overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de
  redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
  verzetten.
  Artikel 13 – Betaling
  Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te
  worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in
  artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan
  nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
  aan de ondernemer te melden.
  In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
  beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in
  rekening te brengen.
  Artikel 14 – Klachtenregeling
  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 5dagen volledig en duidelijk
  omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
  geconstateerd.
  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de
  datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
  wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
  ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is
  voor de geschillenregeling.
  Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk
  anders aangeeft.
  Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze
  of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
  Artikel 15 – Geschillen
  Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
  betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument
  woonachtig is in het buitenland.